دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام :  

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

علیرضا وفائی نژاد

^