دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : علیرضا   وفائی نژاد

پست الکترونیکی : a_vafaei@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : نقشه برداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : خواجه نصیرالدین طوسی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : GIS
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : خواجه نصیرالدین طوسی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : GIS
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : خواجه نصیرالدین طوسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نایب رئیس کمیته SDI منطقه ای آسیا و اقیانوسیهنحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : نیمه وقت

علیرضا وفائی نژاد

علیرضا وفائی نژاد

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^